MUSICAL EXAMPLES

Angel Tsarya:


Anton Tsambov:

Atanas Georgiev- Shto Pesen se pee za Dvama Yunaka:

Asen Arnaudov&Feradin Mohamedov-Smolyan:

Ateshkhan Yuseinov:

Fidan Kurkutev:

Ignat Kukov:

Ivan Kovachev:

Ivan Pehlivanov – baglama:

Jelyazko Jekov:

Kiril Traikov:

Kostadin Mehomiyski:

Mirko Kashov:

Man’s Group:

Nedyalko Atanasov:

Nikolai Georgiev:

Nikola Kasiyanov:

Osman Demov:

Orchestar Tamburitsa-Blagoevgrad:

Rumen Sirakov:

Sasho Kasiyanov:

Rustem Traikov:

Tri Tamburi:

Sotir & Ignat Kukovski:

Tsvetan Radkov:

Vekil Terziev, tambura with bow:

Vely Chaushev:

Velin Lehchanski:

Yavor Yordanov:

Yordan Tsvetkov: